Bảo trì động cơ điện trung thế định kỳ


Bảo trì động cơ điện trung thế định kỳ:

     Căn cứ vào thời gian vận hành tương đương của động cơ điện , xác định thời điểm và nội dung công việc bảo trì phù hợp dựa theo khuyến cáo của nhà sản xuất / theo lịch sử thiết bị / theo nhu cầu của đơn vị sử dụng .


Còn hàng

Bảo trì động cơ điện trung thế định kỳ:

     Căn cứ vào thời gian vận hành tương đương của động cơ điện , xác định thời điểm và nội dung công việc bảo trì phù hợp dựa theo khuyến cáo của nhà sản xuất / theo lịch sử thiết bị / theo nhu cầu của đơn vị sử dụng .

Bình luận