Quản lý tình trạng động cơ điện trung thế


Quản lý tình trạng động cơ điện bao gồm các công việc chính :

1. Xác định tình trạng .

2. Xác định các phát sinh.

3. Phân tích , đánh giá , xác định các vấn đề tiềm ẩn và nguyên nhân gốc rễ.

4. Lập phương án và kế hoạch khắc phục .


Còn hàng

Quản lý tình trạng động cơ điện bao gồm các công việc chính :

1. Xác định tình trạng .

2. Xác định các phát sinh.

3. Phân tích , đánh giá , xác định các vấn đề tiềm ẩn và nguyên nhân gốc rễ.

4. Lập phương án và kế hoạch khắc phục .

Bình luận