Bảo trì định kỳ động cơ điện


Chương trình bảo trì định kỳ động cơ trung thế chia là 4 cấp độ  L1-L2-L3-L4 , nội dung công việc bảo trì tương ứng với từng cấp độ . Việc xác định , lựa chọn cấp độ bảo trì căn cứ vào giờ làm việc tương đương của động cơ điện .


Còn hàng

Bình luận